Naše služby

Inženýring,  příprava stavebního záměru

 • Poradenství při výběru pozemku (dostupnost inženýrských sítí, dopravní dostupnost, soulad s územním plánem, regulativy na výstavbu)
 • Orientační výpočet investičních nákladů dle aktuálních cenových ukazatelů ve stavebnictví
 • Zpracování zjednodušeného položkového rozpočtu pro hypotéční banku
 • Vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby, zastupování při jednání se stavebním úřadem, dotčenými orgány státní správy a správci sítí
 • Výběrová řízení na generálního zhotovitele stavby nebo zhotovitele dílčích částí stavby, kontrola předmětu smluv
 • Pomoc při ekonomicky efektivním výběru materiálů stavby
 • Výběrová řízení na nákup materiálu

Zpracování projektových dokumentací

 • Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení
 • Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo stavební povolení
 • Zpracování realizační dokumentace stavby
 • Kontrola výrobních dokumentací během realizace stavby
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
 • Zpracování dokumentace bouracích prací
 • Zajištění průzkumů a studií nutných pro zpracování projektové dokumentace (radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření pozemku,  akustické studie, PENB – průkazy energetické náročnosti budov apod..

Kalkulace, výkazy výměr a rozpočty staveb

 • Orientační výpočet investičních nákladů dle aktuálních cenových ukazatelů ve stavebnictví
 • Výkaz výměr
 • Slepý rozpočet (podklad pro výběr zhotovitele)
 • Položkový rozpočet
 • Rozpočet změn projektové dokumentace
 • Rozpočet skutečného provedení stavby
 • Pomoc při ekonomicky efektivním výběru materiálů stavby

Technický dozor investora

 • Výběrová řízení na generálního zhotovitele stavby nebo zhotovitele dílčích částí stavby, kontrola předmětu smluv.
 • Kontrola kvality stavebních prací a jejich souladu se smlouvou o dílo
 • Kontrola časového postupu výstavby a souladu s harmonogramem stavby
 • Kontrola fakturace zhotovitele, kontrola oceňování víceprací
 • Řešení technických detailů
 • Kontrola zkoušek prováděných během výstavby
 • Součinnost s kolaudací stavby

Autorský dozor

 • Autorský dozor vykonává autor projektové dokumentace stavby
 • Kontrola souladu výstavby s projektovou dokumentací
 • Posuzuje a schvaluje změny a odchylky od projektu a záměny materiálů
 • Zapracování schválených změn i do projektové dokumentace
 • Poskytuje dopřesnění a komentáře k projektové dokumentaci
 • Pomáhá řešit problémy vzniklé při realizaci v kooperaci s technickým dozorem
 • Provádí zápisy do stavebního deníku